Česká společnost ekonomická udělila cenu Mladý ekonom roku 2019

Praha, 28. listopadu 2019                        

Laureáty ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2019 se stali Vladimír Novák a Andrei Matveenko. Cenu získali za práci „The Status Quo and Belief Polarization of Inattentive Agents.“

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. ČSE dále uděluje „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Sponzorem soutěže „Mladý ekonom“ je Rada vědeckých společností ČR. Mediálními partnery jsou Roklen24 a Bankovnictví.

Vítězná práce Vladimíra Nováka a Andrei Matveenka z CERGE-EI se zabývá racionální nepozorností v podmínkách nejistoty při zavádění nových politik. Autoři zkoumají, jaké informace získává jedinec, který se má rozhodnout mezi zachováním současného stavu a zavedením nové politiky s nejistým výsledkem. Získávání informací o dopadech nové politiky je nákladné. Jedinec nevěnuje svoji pozornost všem informacím, ale vybírá pouze ty, které považuje za užitečné pro své rozhodnutí. Příkladem může být referendum o vystoupení Spojeného království z EU.

Autoři ukazují, že i racionální jedinec, jehož rozhodování a sbírání informací není ovlivněno chybami, se po získání informace o dopadech nové politiky může svým názorem vzdálit od skutečných dopadů. Pro tento mechanismus je zásadní míra spokojenosti se současným stavem. Model predikuje, že jedinec se nezajímá detailně o skutečné dopady nových politik, ale snaží se zjistit, zda pro něj bude nová politika výhodnější než současná. Důsledkem je, že pokud dva lidé vnímají současný stav odlišně, mohou se jejich názory polarizovat, i když na začátku měli stejný názor na dopad nové politiky. Dále autoři ukazují, že nižší náklady na získávání informací vedou k větší polarizaci názorů. Výsledky mají důležité implikace pro způsob komunikace při zavádění nových veřejných politik. Tvůrce nových opatření by se měl věnovat vysvětlování dopadů nejen nových politik, ale i současného stavu. Vnímání současného stavu ovlivňuje, zda lidé budou vyhledávat pozitivní nebo negativní zprávy.

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získali Bruno Baránek a Vítězslav Titl, kteří jsou studenty doktorského programu na univerzitách v Princetonu a Leuveni, za práci „The Cost of Favouritism in Public Procurement.“ Jejich práce se zabývá náklady a přínosy politických konexí ve veřejných zakázkách v ČR. Využívá rozsáhlou databázi, která propojuje informace o managementu podniků s volebními kandidátkami. Z výsledků plyne, že zakázky dodávané firmami napojenými na politiky jsou předražené o 5 až 8 % odhadovaných nákladů, zatímco kvalita dodaných prací je stejná. Pozitivní účinky má zvýšený dohled nad zakázkami. Ukazuje se, že předražené nejsou zakázky podniků s politickými konexemi, pokud jsou spolufinancovány z fondů EU.

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Filip Staněk z CERGE-EI za práci „Affine Weighting Scheme for Tests of Predictive Ability and Time-Series Cross-Validation.“ Autor navrhuje metodu, která umožňuje přesnější odhad toho, jaká bude účinnost daného predikčního algoritmu pro stacionární časové řady mimo pozorovaný vzorek. Zvýšené přesnosti odhadu účinnosti je dosaženo pomocí vážícího schématu, které optimálně kombinuje informaci o účinnosti daného algoritmu v rámci vzorku a mimo vzorek při provádění křížové validace. Zvýšení přesnosti odhadu umožňuje s větší jistotou určit, který ze zvažovaných algoritmů je pro predikci na dané časové řadě nejvhodnější.

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdrželi Michal Šoltés a Klára Svitáková z CERGE-EI. V článku nazvaném „Sorting of Candidates: Evidence from over 20,000 Electoral Ballots“ studují mechanismus tvorby kandidátních listin v obecních volbách v ČR. Autoři ukazují, že v poměrném volebním systému jsou kandidáti na kandidátce systematicky seřazeni podle jejich kvalit daných vzděláním a jejich přínosu straně v podobě aktivního členství a politických darů. Výsledky založené na modelu trhu kandidátů, na kterém straničtí lídři představují poptávku a kandidáti nabídku, jsou konzistentní s řadou empirických pozorování, například že na kandidátkách populárních stran je více kandidátů s větším přínosem straně.

Čestné uznání prezidenta ČSE pro autory do 25 let získala Paulína Očkajová, která absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, za příspěvek „Revenue Elasticity of the Property Tax in the Czech Republic.“ Tato práce zkoumá, zda je daň z nemovitostí takovou ideální daní, za kterou ji pokládali již raní ekonomové. Na příkladu reformy z roku 2008 autorka odhadla, o kolik se zvýší daňové příjmy, když obce zvýší daňové sazby. Celková elasticita je 0,76, zatímco teoreticky by měla být rovna jedné. Rozdíl je způsoben značnými daňovými výjimkami. Výsledky mohou být použity při rozpočtovém plánování obcí.

Ceny byly slavnostně předány na Valném shromáždění ČSE, které se konalo 28. listopadu 2019 v Institutu ekonomických studií UK v Praze. Ceny předal prezident ČSE Kamil Galuščák.

 

Kontakt pro novináře:  

Kamil Galuščák, prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom, tel. 224414580, kamil.galuscak@cnb.cz

 

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je spolkem odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR a International Economic Association.

Více informací o cenách ČSE lze nalézt na webových stránkách ČSE (www.cse.cz).


1_TZ_Cena_CSE_Mlady_ekonom_2019.docx (27.11.2019)


Zpět
Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality