Česká společnost ekonomická udělila cenu Mladý ekonom roku 2018

Praha, 1. prosince 2018                            

Laureátkou ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2018 se stala Ludmila Matysková. Cenu získala za práci „Bayesian Persuasion with Costly Information Acquisition.“

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. ČSE dále uděluje „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Sponzorem soutěže „Mladý ekonom“ je Rada vědeckých společností ČR. Mediálním partnerem je časopis Bankovnictví.

Vítězná práce Ludmily Matyskové, která absolvovala CERGE-EI v Praze a nyní působí na Univerzitě v Bonnu, je z rychle se rozvíjejícího oboru ekonomie informací. Autorka studuje vztahy mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu takzvaného Bayesovského přesvědčování, kdy odesílatel může ovlivnit příjemcovy následné reakce. Příkladem takového jednání je předávání informací mezi žalobcem a soudcem, kdy žalobce má přesvědčit soudce o vině obžalovaného. Vítězná práce zkoumá případy, kdy se příjemce informací rozhoduje na vlastní náklady vyhledat dodatečné informace.

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal Jan Žáček z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK za práci „Should Monetary Policy Lean Against the Wind? An Evidence from a DSGE Model with Occasionally Binding Constraint.“ Tato práce se zabývá implementací finanční proměnné, jako jsou ceny aktiv, do Taylorova pravidla, které určuje nastavení optimální výše základní úrokové sazby centrální banky. Na problematiku autor nahlíží pomocí standardního modelu DSGE a následně s využitím modelu upraveného o částečně vázané úvěrové omezení. Výsledky ukazují, že použití cen aktiv v rozhodovacím pravidle měnové politiky přináší užitečnou informaci pro nastavení úrokových sazeb.

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Matěj Bělín z CERGE-EI za práci „Time-invariant Regressors under Fixed Effects: Identification via a Proxy Variable.“ Identifikace časově neproměnných koeficientů je v panelových odhadech podmíněna předpokladem, že koeficient není korelován s nepozorovanou heterogenitou. Autor oceněné práce navrhuje estimátor, který tento předpoklad nahrazuje využitím proxy proměnné. Aplikace této metody je ilustrována na příkladu odhadu elasticity vzdálenosti mezi zeměmi v modelu mezinárodního obchodu.

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel Miroslav Palanský z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. V článku nazvaném „The Value of Political Connections in the Post-Transition Period: Evidence from the Czech Republic“ se autor zabývá vlivem politických vazeb na ziskovost českých podniků s využitím unikátní databáze všech korporátních darů politickým stranám v ČR v období 1995-2014. Výsledky ukazují, že politické vazby v podobě poskytnutých darů zvyšují ziskovost o 12-14 % ve srovnání s podniky, které dary politických stranám neposkytují.

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal Tomáš Kučera, který absolvoval University College London a nyní pracuje v Boston Consulting Group, za příspěvek „Cognitive Bias Mitigation: How to Make Decision-making More Rational?“ Ten je založen na bakalářské práci obhájené na Vysoké škole ekonomické v Praze. Výzkum v oblasti behaviorální ekonomie ukazuje, že lidské usuzování je často neracionální, což vede k ekonomickým neefektivitám.  Tato práce se zabývá tím, jak tyto chyby v usuzování překonat, a to formou experimentu. Výsledky ukazují, že trénink v podobě krátkého instruktážního videa snižuje míru zkreslení. To je v souladu s jinými nedávnými studiemi, které použily podobnou metodu.

Ceny byly slavnostně předány na X. bienální konferenci ČSE, která se konala 1. prosince 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ceny předal prezident ČSE Kamil Galuščák.

 

Kontakt pro novináře:  

Kamil Galuščák, prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom, tel. 224414580, kamil.galuscak@cnb.cz

 

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR a International Economic Association.

Více informací o cenách ČSE lze nalézt na webových stránkách ČSE (www.cse.cz).

 

 


TZ_Cena_CSE_Mlady_ekonom_2018.docx (2.12.2018)


Zpět
31. ročník soutěže Mladý ekonom roku

24.6.2024 15:26

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 ...

Detaily
Cena ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení

24.6.2024 14:40

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické ...

Detaily
Cena Kateřiny Šmídkové

24.6.2024 14:13

Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté ...

Detaily

Starší aktuality